Rejsebetingelser

BESTILLING OG BETALING
Bestilling kan ske ved telefonisk, ved personlig henvendelse eller på vores hjemmeside. Efter bestilling betales depositum. Depositum skal være bureauet i hænde senest 3 dage efter bestillingsdato. Bestillingen er bindende for både gæst og rejsebureau efter indbetaling af depositum. Ved betaling af depositum bekræfter rejsedeltageren sig samtidig indforstået med at have læst og accepteret de almindelige bestemmelser for den bestilte rejse, samt at have læst og accepteret de nyttige informationer, som i vores katalog og på vores hjemmeside er oplyst til vore gæster. Hvis ikke depositum er modtaget inden den nævnte frist forbeholder bureauet sig ret til at se bort fra bestillingen og sælge rejsen til anden side. Restbeløbet skal uden påmindelse være bureauet i hænde senest 60 dage før afrejse, Betalingsdato fremgår af rejsebeviset. Ved bestilling mindre end 60 dage før afrejse, skal rejsens fulde beløb betales kontant med kreditkort eller ved bankoverførsel med fax kvittering. Ved bestilling af ruteflybilletter skal hele flybilletprisen betales ved bestilling. Betalingen foregår nemmest på www.grandprixtours.dk, www.europas.dk eller www.osterlindet.dk, hvor man kan betale med kreditkort. Uanset betalingsform er det vigtigt, at rejsebevisnr. og navn opgives ved alle indbetalinger. Depositum kr.1000 plus evt. tilkøbt tribunebillet og afbestillingsforsikring, Bemærk forhøjet depositum på flyrejser til Prag, Rom, Budapst, Krakow og Barcelona. Restbeløb 60 dage før afrejse.

SPECIELLE ØNSKER
Bemærk bureauet giver ingen garanti for opfyldelse af ønsker om bestemte siddepladser, værelser, udsigt etc. Kunden har altid mulighed for at ønske dette, hvilket skal fremgå af rejsebeviset, men disse ønsker kan aldrig garanteres. Alle særlige aftaler mellem bureauet og kunden skal være skriftlige og fremgå af rejsebeviset for at være gyldige.

INDKVARTERING
På dit rejsebevis fremgår dit valg af hotel – og du finder en beskrivelse af hotellet i vores katalog eller på vores hjemmeside. Bemærk evt. tillægs-ydelser skal bestilles sammen med rejsen. På visse indkvarteringer kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. Særlige faciliteter, som eksempelvis adgang til solarium, motionsrum, minibar, internet, wellness og air-condition er sædvanligvis ikke inkl. i rejsens pris. Ved køb af en rejse med uspecificeret/Joker/Chance/Privat indkvartering er det vigtigt at bemærke, at anvisning af indkvartering først sker ved ankomsten til rejsemålet. Der er ingen garanti for, at flere samtidig købte rejser vil blive indkvarteret samme sted – ej heller samme by/område som navngivne steder. På uspecificerede/Joker rejser vil standarden oftest være meget enkel. Der vil kunne forekomme støj på - og uden for hotellet/lejlighedskomplekset, og rengøringen er oftest spartansk. Der ydes ikke rabat på en uspecificeret/Joker rejse, og indkvarteringen med mindre andet fremgår uden måltider. Rejselederservice og udflugter er ikke altid tilrettelagt for gæster på disse indkvarteringer. Specielle ønsker kan ikke imødekommes ved uspecificerede/Joker rejser.

TILLÆG/RABATTER
Bemærk ved læsning af priser, om anførte fra priser og tillæg er pr. person eller pr. indkvartering. Hvis man rejser alene betales eneværelsestillæg.
Rabatter kan ikke kombineres.
- Ekstrasengsrabat
Bor man flere end 2 på et værelse/telt, er der ofte rabat for 3. og 4. person. Der kan ikke opnås både børnerabat og ekstrasengsrabat til samme person. Bemærk, at ekstrasenge oftest er af lavere standard end de øvrige senge på værelset.
- Børnerabat
Alderskrav for børnerabat fremgår af prisskemaet for den ønskede rejse. Ved barnets alder forstås den alder barnet har på afrejsetidspunktet. Gæsten er selv ansvarlig for at medbringe dokumentation af barnets alder. Medbringes dette ikke bortfalder retten til børnerabat og den for meget udbetalte rabat opkræves af indkvarteringsstedet eller af rejsebureauet. Forudsætningen for børnerabat er opredning i dobbeltværelse (min. 2 fuldt betalende). Spædbørn mellem 0-1 år inkl. betaler kr. 300,- men disponerer ikke over eget sæde. Betaling for ophold/seng afregnes direkte med hotellet. Babyseng garanteres ikke.
- Grupperabat
Er man 12 fuldtbetalende personer eller flere, kontakt os da venligst for yderligere information. For at opnå en eventuel grupperabat, er det en forudsætning, at gruppen bliver bestilt og betalt samlet. Grupperabatten omfatter kun de personer, der bestiller på samme tidspunkt.

REJSENS PRIS
Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter, skatter og valutakurser pr. 01/11-2010. Hvor intet andet er anført, omfatter prisen transport med valgte transportmiddel, ophold i den valgte boenhed ved min. det antal fuldt betalende som fremgår af prisskemaet tillige med den anførte forplejning. På visse rejsemål opkræves en mindre turistskat lokalt på mellem 1-5 Euro pr. pers. pr. dag. På alle rejser er der et ekspeditionsgebyr på kr. 65 for en booking der modtages som e-mail og kr. 95 for en booking der modtages med posten.

PRISÆNDRING
Bureauet forbeholder sig retten til at ændre priserne i løbet af sæsonen - priserne i kataloger er vejledende priser. Du finder altid gældende priser på vores hjemmeside. Bureauet kan, under særlige omstændigheder ændre den aftalte pris for allerede eksisterende bestillinger. Ændringen skal bero på dokumenterede stigninger i skatter, afgifter, olie, transportomkostninger, gebyrer eller ændrede valutakurser. Hvis eksempelvis lufthavnsafgifterne stiger med 100,- pr. person, vil din rejse også stige med 100,- pr person. En prisændring skal normalt varsles snarest muligt og med mindst 20 dages varsel. Overstiger prisændringen 10% af rejsens pris tilbydes kunden at annullere rejsen uden omkostninger og få det fulde indbetalte beløb retur.

BAGAGEANSVAR
- Generelt
Bureauet har ikke ansvaret for bagage på destinationen. Det gælder både bagage, der opbevares på værelset/lejligheden, i receptionen og i bagageopbevaringsrum. Det anbefales at tegne en rejseforsikring inkl. bagage.
- Fly
Specielt for flyrejser gælder, at for det/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder bureauet som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og EU-Rådsforordning 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Hvis din bagage er udeblevet eller beskadiget skal du straks henvende dig i receptionen i ankomsthallen for efterlysning og udfyldelse af P.I.R. rappport.
- Bus
Rejsebureauet begrænser sit erstatningsansvar for bustransporten iht. CODIF-konventionen. Rejsedeltageren har selv ansvaret for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Evt. beskadiget eller mistet bagage erstattes ikke. Erstatningskrav kan med fordel rettes til deltagerens eget forsikringsselskab. Det tilrådes derfor at tegne tillægsforsikring for bagage.

REJSEBUREAUETS AFLYSNING AF REJSEN
Rejsebureauet har ret til at aflyse rejsen af følgende årsager:
1) Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke og i øvrigt force majeure og i.f.m. lignende situationer, som bureauet ikke med passende omhyggelighed har kunnet forudse ved aftalens indgåelse eller have haft mulighed for at afværge. I så fald er bureauet forpligtet til at underrette de tilmeldte deltagere.
2) Såfremt bureauet ikke har opnået et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, d.v.s. minimum 90% af det antal pladser, der er til rådighed på den pågældende afgang. Bureauet er forpligtet til snarest muligt at underrette de tilmeldte rejsedeltagere, senest 14 dage før afrejsen, dog 8 dage før afrejse såfremt rejsens varighed er under 5 dage.
Såfremt en rejse aflyses i henhold til punkt 1) og 2), tilbydes rejsedeltageren en alternativ rejse. Såfremt rejsedeltageren ikke ønsker at deltage, tilbagebetales det indbetalte beløb uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning. Såfremt bureauet kun kan tilbyde en alternativ rejse af ringere værdi, og rejsedeltageren ønsker at deltage i denne, tilbagebetales forskellen i rejseprisen. Er en alternativ rejse af højere værdi, er rejsedeltageren pligtig til at betale prisforskellen.

REJSEBUREAUETS ÆNDRING AF REJSEN
Såfremt der opstår forhold, som er uden for bureauets kontrol, har bureauet ret til at foretage sådanne ændringer i programmet, som måtte vise sig påkrævede, herunder i givet fald anvendelse af andre transportmidler og hoteller af mindst tilsvarende standard, end forudsat i rejseplanen. Bureauet vil, så vidt det er muligt, meddele rejsedeltageren sådanne ændringer inden afrejsen. Bureauet kan uden varsel ændre rejserute blot den ikke forlænger rejsetiden med mere end 4 timer.
På rejser med fly er de angivne flytider ment som vejledende og gældende ved katalogets trykning. Korrekte flytider oplyses ved bestilling og fremgår af rejsebeviset. Ved væsentlige ændringer foretaget inden rejsens påbegyndelse kan rejsedeltageren hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Uvæsentlige ændringer i rejseplanen, som f.eks. ændringer i rejseruten og mindre tidsændringer, giver ikke rejsedeltageren ret til at hæve aftalen, ligesom rejsearrangøren ikke er forpligtet til at oplyse om sådanne uvæsentlige ændringer i rejseplanen på forhånd.

KUNDENS ÆNDRING AF REJSEN
Kunden kan indtil 60 dage før afrejse mod gebyr på kr 250,- pr. rejsebevis ændre navn og påstigningssted,på busrejser og kør selv rejser til Formel 1. Alle andre ændringer samt ændringer senere end 60 dage før afrejse betragtes som afbestilling og ny bestilling. (Se nedenfor).
Tilbagebetalinger grundet fejl fra kundens side vil blive pålagt gebyr på kr. 75.

KUNDENS AFBESTILLING AF REJSEN
1) Ved afbestilling mere end 61 dage før afrejse, vil det indbetalte beløb blive refunderet med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 10% af rejsens pris (min. 500 kr. pr. pers). Dette gælder for busrejser, krydstogter (ekskl. fly) og kør selv rejser. På Formel 1 rejser er ekspeditionsgebyret depositum + entrebillet. På flyrejser (inkl. krydstogter og F1) mistes endvidere prisen for flybilletten.
2) Ved afbestilling mellem 30 og 60 dage før afrejse betales det fulde depositum i gebyr for busrejser og kør selv rejser. På krydstogter betales 25% af rejsens pris. På Formel 1 rejser betales det fulde depositum + entrebillet. På flyrejser (inkl. krydstogter og F1) mistes endvidere prisen for flybilletten.
3) Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse betales 50% af rejsens pris + depositum i gebyr for busrejser og kør selv rejser. På Formel 1 rejser betales 50% af rejsens pris + depositum + entrebillet.  På flyrejser og krydstogter betales rejsens fulde pris i gebyr.
4) Ved afbestilling mindre end 72 timer før afrejsedagen betales rejsens fulde pris i gebyr også for busrejser og kør selv rejser.
5) Afbestiller en deltager i en grupperejse, og forudsætningen for grupperabat bortfalder, forhøjes prisen automatisk for de øvrige. Dette gælder også, når flere personer bor sammen i en lejlighed, og en eller flere af deltagerne afbestiller rejsen. Evt. afbestilling henregnes under de almindelige afbestillingsregler. Ved afbrydelse af påbegyndt rejse ydes ingen refundering – her henvises til evt. egen forsikring. Der gælder særlige regler såfremt en gruppe afbestiller. På rejser med rutefly og krydstogter er særlige regler gældende. Disse ses herunder:

Ved afbestilling af krydstogtsrejser og rejser med rutefly betales rejsens fulde pris i gebyr uanset hvor mange dage før afrejse afbestillingen finder sted. På disse rejser anbefales i særlig høj grad at købe afbestillingsforsikring.

AFBESTILLINGSFORSIKRING PGA. SYGDOM
Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring, der beskytter ved afbestilling p.g.a. sygdom. Bureauet er i forbindelse med tegning af en afbestillingsforsikring genforsikret hos Gouda Rejseforsikring. Generelt er prisen 6% af rejsens pris.
Afbestiller rejsedeltageren sin rejse p.g.a. akut opstået sygdom, tilskadekomst eller død hos den rejsende, dennes ægtefælle/samlever, søskende, rejseledsager m.v. tilbagebetales det indbetalte beløb minus gebyret for afbestillingsforsikring samt ekspeditionsgebyr.. Forudsætningen for gyldig benyttelse af afbestillingsforsikringen er, at bureauet modtager afbestillingen inden afrejse samt at bureauet hurtigst muligt efter afbestillingen modtager lægeerklæring fra den sygemeldte (max. 4 dage). Skema for lægeerklæring udleveres af bureauet. Lægeerklæringen betales af kunden. Bureauet har ret til selv at udpege læge til attestering af sygeerklæringer. Afbestillingsforsikring gælder også personer, som bor i samme indkvartering. Disse personer skal dog også have tegnet afbestillingsbeskyttelse. Hvis den/de medrejsende i sådanne tilfælde alligevel tager af sted, skal man være opmærksom på, at forudsætningen for grupperabat, børnerabat, pris pr. person i værelse/lejlighed m.m. kan være bortfaldet, således at prisgrundlaget bliver ændret. Afbestillingsforsikring kan kun bestilles i forbindelse med køb af rejsen og skal betales sammen med depositum.Bemærk at ændringer eller tilkøb der laves efter at første billet er lavet, IKKE er dækket af afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen dækker nærmeste familie og op til højst 4 rejsedeltagere herudover. Det påhviler kunden selv at tjekke egne forsikringsforhold inden afrejsen.
Bemærk: Afbestilling af tribunebilletter dækkes ikke af afbestillingsforsikringen.

REJSEDELTAGERENS ANSVAR
Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at alle oplysninger på rejsebeviset er korrekte og på hele rejsen at medbringe de nødvendige papirer (herunder gyldigt pas), billetter og voucher. Navne (for- og efternavne) skal på rejsebeviset være identiske med navne i pas. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted, eller ikke har gyldigt pas, vil ikke få nogen godtgørelse. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunktet. Rejsedeltageren er forpligtet til at respektere ordensbestemmelser, som gælder for transportmidler, hoteller etc. samt at optræde, således at medrejsende ikke generes. Under indkvartering på hotelværelse eller i lejlighed hæfter gæsten for møbler og andet inventar. Kunden er også forpligtiget til at følge indkvarteringsstedets regler for ro og orden. Tilsidesættes disse regler, forbeholder bureauet sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen, således at videre ophold og hjemrejsen må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Bureauet er i så tilfælde berettiget til at oppebære den totale pris for rejsen. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, der forvoldes på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureau, hotel, lejlighed eller transportselskab m.v. Der gøres endvidere opmærksom på, at alle busser/fly er røgfrie, og rejsedeltageren er forpligtet til at overholde dette.

PAS/VISUM/MEDICINATTEST/GRAVIDITET
Gyldig pas skal altid medbringes, også til Schengen-lande. Dit pas skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomsten. Visum-oplysninger givet i dette katalog gælder kun for danske statsborgere, som rejser på dansk pas. Ikke danske statsborgere skal inden bestilling af rejsen søge oplysninger hos egen ambassade om de krav, der måtte stilles for indrejse i det pågældende rejseland samt evt. visumkrav for transitlande. Ved bestilling af rejsen skal rejsedeltageren informere bureauet, hvis denne ikke har dansk pas og få dette noteret på rejsebeviset. Hvis stærk medicin skal medbringes på rejsen, har kunden selv ansvar for at opfylde gældende regler, samt for at søge råd herom på apoteket eller hos egen læge. På rejsen medbringes pas, recept og evt. medicinattest. Husk at pakke livsvigtig medicin i din håndbagage.
Gravide bør på flyrejser og krydstogter altid medbringe lægeerklæring. Rejser der forventes påbegyndt mindre end 8 uger til forventet termin accepteres ikke på bus og flyrejser. Gravide der er påbegyndt 23. graviditetsuge kan ikke deltage på krydstogter.

FORSIKRING
Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at have tegnet de forsikringer, som måtte anses for nødvendige, f.eks. ulykkes-, ansvars- og rejsegodsforsikring samt forsikring for hjemtransport. Det tilrådes at tegne tillægsforsikring, som bl.a. dækker forsinket fremmøde, erstatningsrejse, hjemrejseforsinkelse, overfald, sygeledsagelse, død og invaliditet. Forsikringen kan tegnes gennem Grand Prix Tours, Europas og Øster Lindet, som sælger forsikringer for Gouda Rejseforsikring. Ved sygdom opstået under rejsen påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger, f.eks. til lægebehandling, sygehusophold, særlig hjemrejsetransport etc og gemme bilag til eget forsikringsselskab. Husk det blå sygesikringskort, som dækker i tilfælde af sygdom på ferierejser indenfor EU. Bemærk, at kortet pr 1. januar 2008 ikke længere dækker hjemtransport i forbindelse med sygdom. Rejser du uden for EU, eksempelvis til Kroatien, dækker det blå sygesikringsbevis slet ikke mere.

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer over en rejse skal fremsættes umiddelbart til turlederen. På rejsemål, hvor Grand Prix Tours, Europas og Øster Lindet ikke har en repræsentant, fremsættes en given mangel over for den lokale agent og/eller ved telefonisk kontakt til Grand Prix Tours, Europas og Øster Lindet. Der kan i nødstilfælde døgnet rundt etableres kontakt til bureauet på tlf.70 20 63 83 / 70 10 63 43 – uden for normal åbningstid vil du få oplyst nummeret til vores vagttelefon. Hvis bureauet ikke er blevet informeret om manglen og dermed ikke haft mulighed for at afhjælpe denne på rejsemålet, bortfalder grundlaget for senere reklamation. Skriftlige klager fremsendes til Grand Prix Tours, Europas og Øster Lindet indenfor rimelig tid med angivelse af rejsebevisnummer. Eventuelle uoverensstemmelser kan herefter indberettes til Pakkerejse-Ankenævnet. Alle søgsmål mod Grand Prix Tours, Europas og Øster Lindet skal reguleres efter dansk ret.

GLEMTE SAGER
Henvendelse til: 70 20 63 83 / 70 10 63 43. Ved henvendelse skal de glemte effekter beskrives nøjagtigt, hvorefter der foretages en efterlysning. Henvendelsen må ske snarest efter hjemkomst og senest 4 uger efter. Bureauet er ikke ansvarlig for tab eller skade på deltagernes ejendele. Til dækning af administration og efterlysning opkræves kr. 200,-. Forsendelse af glemte/tabte sager vil ske pr. efterkrav.

UDVIDET ANSVARSFORSIKRING
Grand Prix Tours, Europas og Øster Lindet er tilsluttet Danmarks Rejsebureau Forenings udvidede ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S.
Rejsegarantifond nr. 2052.

KONTAKTOPLYSNINGER
Sønderalle 1, 6630 Rødding. Tlf. 70 20 63 83 / 70 10 63 43. CVR nr. 31877067.

Alle priser er vejledende.
Gældende dagspriser findes på nettet.
Der tages forbehold for tastefejl.
Senest opdateret 28. oktober 2017.

Beklager, var ikke noget, der matchede din søge kriterier!